صفحات

eckankar Avaye love

eckankar Avaye love
اکنکار

۱۳۹۱/۴/۱۸ ه‍.ش.

اِک چیست؟ و ادرس دانلود کتابهای اکنکار


بنام بیکران هیواِک چیست؟
جوینده در مکان نا آشنای حضور داشت که بیشتر مثل ساحل می‌ماند و خوب که موقعیت را برسی کرد یکی از اعضای خانواده‌اش را در ان جا یافت، ولی او در شهری دیگر زندگی می‌کرد ،حال در اینجا دیدار، نزدیک شود بعد از صحبتی چند، سؤالی مربوط به مصاحبتشان از جوینده پرسید؟ اِک چیست؟جوینده جواب داد:همه چیز به اِک سپرده شده ،درون همه چیز هستی تعبیه ،و وجود دارد. به خصوص در اینجا نقش فاعل و مفعول را بازی می‌کند. یعنی علت و معلول؛اِک علت یا فاعل است و واکنش وجود مفعول یا معلول،یعنی تا اِک نباشد معلولی هم نیست،مثل زندگی بخشیدن روح درون کالبد،یعنی اگر روح درون جسم باشد انسان زنده،و اگر هم روح نباشد انسان مرده ؛اِک هم روح خداوند است و درون همه چیز هستی و وجود دارد، و اگر وجود نداشته باشد همه چیز مرده خواهد بود؛ یعنی اِک جان هستی است.

دانلود مجموعه کتابهای اکنکار
خیر وبرکت پروردگار شامل تمام بارقهای او وعاشقان راه اک.
سپاسگذار از مجرای عزیز سوگماد وتشکر وبرکت باش تقدیم مدیر عزیز این سایت  http://www.ek2.xzn.ir/3.html که تعادل را برقرار نمودن.دانلود مجموعه کتابهای اکنکار

برای دانلود کتابهای اک به این ادرس مراجعه نمائید
برکت باشد
                       
                هیو یک گفتگوی عاشقانه به صورت عکس 


هیو-1
هیو-2

هیو-3

هیو-4

هیو-5

هیو-6

هیو-7

۱۳۹۱/۴/۱۳ ه‍.ش.

اهمیت انجام تمرینات معنوی اک و شعر حلول عشقاکنکار
 


بنام هیوی بیکران
تمرینات معنوی اِک
ارتباط ما با جهان درون از طریق ماهانتا استاد عشق و کلیدش هم برای ما همان تمرینات معنوی می‌باشد.که اوج باز دهی تمرینات هم در انجام دادن همیشگی پیوسته وبا جان و دل عمل کرد.ویکی از ملزومات ما در تمرینات ثبت کردن ان است  یعنی دفتری برای یادداشت رویاها و دفتری هم برای ثبت سفر روح و پدیدهای ناب ما(و روی هر ثبت عنوان مطلب ان رویا یا سفر روح مثل یک کتاب).این‌ها جزو حقایق پیشرفت و دران بحثی نیست.
انجام دادن تمرینات معنوی برای ورود و تحصیل در جهان‌های درون همچو ما کشاورزانی هستیم که در زمین‌های زراعی که داریم بذرهای از جنس الماس می‌کاریم که قابل رشت و پرورش می‌باشد در صورت کاشتن و پرورش دادن نتیجه قابل باور نبوده تا در تجربه علنی ان درک و فهم نکنیم.اکنکار
 

اهمیت ثبت تجربیاتمان و انجام تمرینات معنوی
گاهی پیش می‌اید در خدمت در راه اِک در اثر تنبلی و یا فشارهای روزمره و مشکلات کاری و یا دام‌ها و موانع انحرافات، تمرینات معنوی کوتاهی و بعد از مدتی به عادت و چندی دیگر فراموشی و این یک نواختی پیدا می‌کند و همین کوتاهی باعث می‌شود پیشرفت جوینده متوقف و حتی به پس رفت منجر شود ،در اینجا نیاز است سری به نوشته‌ها و ثبت‌های قدیمی مان بزنیم وان‌ها را مطالعه کنیم وانگاه تعجب ما بر انگیخته می‌شود و یک سؤال پیش می‌اید؟ ان هم اینکه این‌ها در مورد من است واقعاً من این تجربیات را داشتن وان خردی که قبل برای فهم ان تجربیات نداشتیم حال داریم درک شگفتی و ناب بودن تجارب را می‌فهمیم و تلنگر یا سکوی پرتاب برای از سر گرفتن تمرینان معنوی و دوباره به زمین کشاورزیمان برگردیم و مراقب کاشته‌هایمان باشیم.و این تنها یکی از فواید ثبت است و دیگری بعضی از تجارب در هنگام وقوع ان معنای به خصوص را نمی‌رساند ولی در زمان دیگر خود را رونمای می کند و گاهی حالت آینده نگری و معناهای زیاد دیگر...


اکنکار
 

یک جویند در سال 82او رویای را در دفترچه خود به ثبت رساند که در ان هنگام مفهومی نداشت ؛رویا از این قرار بود که در مشکلات خانوادگی و نطقی تمسخر آمیز از طرف یکی از عموها که از سر شکایت به پدر جوینده برساند که او شغل تو را ادامه نمی‌دهد(رانندگی) ولی جوینده در دفاع از خود گفت در اولین روز هماهنگ با پذیرش  برای ثبت نام گواهینامه پایه یک شرکت خواهم کرد و قبول می‌شوم. در سال 90ان را باز بینی فکر کرد که ان هنگام گواهی نامه داشته چون همه چیز دقیقاً ان گونه  و این رویا به فراموشی سپرده شده بود تاریخ گواهینامه پایه یکش را نگاه کرد 86 بود.در ان هنگام جوینده به مغزش هم خطور نمی‌کرد روزی رسد گواهینامه بگیرد ان هم پایه یکم ماشین سنگین.
وبا مرور بر نوشته‌هایمان به خصوص ان سال ورود تحصیل اک فهم که سیر تحصیلمان چگونه بوده و شکفتن شگفتی‌ها نمایان.

اکنکار


داشته‌هایمان را بدانیم
آشنای با اکنکار:ما در این زندگی اک را یافته‌ایم و این موهبتی بی نظیر است و...
ماهانتا:راهنما،استاد زنده اک،وصل دهنده،پیشرفت،عشق،زندگی ،دوست،معمور مستقیم خدا،حلول عشق خالص و ناب خدا،مرد ابی پوش،ستارهای ریز در دل آسمان،وجوه ای نادیدنی ولی صمیمی همراه در رویاهایمان،و...

اکنکار


نور:یکی از دو جنبه ارتباط مستقیم خدا،با چشم درونی قابل روئیت کاملاً
یکی از جویندگان عنوان که حدود یک سال نیم در تحصیل راه اک می گذرد اما ماهانتا را ندیده‌ام(شکایت) ولی در رویا زیاد عکس او را مشاهده و همیشه نور طلای مثل پودر مانند را نظاره گرم.
اکنکار

صوت: رکن اصلی ارتباط مستقیم خدا نفوذ در همه چیز عامل زندگی و زیربنای جهان هستی صدای بیکران، قابل شنیدن با گوش‌های معنوی، صدای باد،ززززززیک نواخت ،رعد برق،زنگ،طوفان،امواج آب و...

اکنکار


یک تمرین
دعا یا درد دل با عشق
هم‌کلامی با بیکران هنگام آماده شدن برای خواب با معبود در دل کردن صحبت،آنچه در دل داری هر چیزی... و ذکر هیو و اگر هم وصل در نور و یا صوت عشق یعنی پروردگار شما را پذیرفته و ارتباطی مستقیم از جانب پروردگار هم‌کلامی با نور خدا و صوت اِک غوغاست،و در آخر خود سپاری به بیکران .هییییوووووووووو.برکت باشد

اکنکار

اکنکار

اکنکار
ذکر :هیو حلول عشق
حلول عشق خالص کنم بیان
ذکر هیو، مست شوی ، تن همه جان

حلول عشق در بیانت، لب همه جان خندد
ندانم این چه سر یست که لب بی من باز خندد

ذکر هیو که گویند اوج بیکران است
آنگاه نمایان بی اراده، خندان لبان است

آنچنان لبخندی که جسم دهان کم آرَد
عشق، این جسم نیست، ارتباط به روح دارد

ذکر پیوسته هیو بی نظیر است آن
همچو نمادش بیمه، محافظ است راه آن

از خنده بگویم که در بیانت این چنین
اسرار ذکر هیو روح داند، جسم چیست؟

بی پرده بگویم غوغاست آن
تجربه کن کلید است بگشای جان

هر کار حسابی دارد، حساب او هم، چنین
اسرار درون خواه ذکر کن خوب ببین


اکنکار


اکنکار


۱۳۹۱/۳/۲۴ ه‍.ش.

کتابچه شعر آوای عشق


 
بنام بیکران هیو

 

اکنکار
 
تقدیم به حلول عشق خالص ماهانتا استاد واه زی 

کتابچه شعر (آوای عشق) 
این راه سخن‌ها دارد:همچو گدازه آتشفشان بیرون می زند و کوچک‌ترین روزنه‌ها هم برای خودشان فورانی از جنس گدازه‌ها دارند.وهدف رهرو اِک جنس همان گدازه ها بوده در آوای عشق.
تقدیم به تمام عاشقان راه اک که امید است آوای عشق قدمی باشد

دریافت از picofile   دانلود 
تو جانُ هستی
در رهَ تو، من چه هستم، جان نیست
هرچه که دارم، به پای تو، جان چیست
گر بخواهی، این ذره ناچیز دل
هستیم تقدیم، هستیم، ای جانُ دل
دل که می‌گوید دَلَم، جان از تو دارد
هرچه نام بوَد هستی، هست از تو دارد
هست داریُ، جانُ دل مال خودت
مال خود، ای عشق من، منت نباشد مال خود
ای جانُ دل، چه نامت نَهَم؟
در بی کران عشق تو، سوخته‌ام
دریاب، منت نباشد، هستیم جانم همه
خدمت تو، جمله وجودم، هستیم اتمام همه


۱۳۹۱/۳/۱۷ ه‍.ش.

ثروتمندان معنوی
اکنکار
 

ثروتمندان معنوی

بنام هیو
    در سر کار انبار کوچک شخصی برای شکم دارم! یعنی در اوقات روز و کاری جدا از وعدهای غذا خوردن گاهی اگر گرسنگی پیش آید ،و یا صبحانه به ان انبار مراجعه و مشکل حل می‌شود، که بیشتر انواع کلوچه ، مغز دار، ساده و...وجود دارد.
    یکی از همکاران نزدیکای عصر عنوان کرد خیلی گرسنه ویکی از ان کلوچه های معروف لطف کن، منم با کمال میل تقدیم.
یکی از روزها بعد از کار زیاد سرکار و نتیجه گرسنگی به فکر انبار شکم افتادم ولی در کمال نا باوری دیدم کاملاً خالی و هیچی نمانده با دیدن کیسه خالی نا امید و ناگزیر شدن به صدای قار و قور شکم بسنده کنم، چون به جای هم دران هنگام دست رسی نداشتم ،بعد از کمی همان دوست همکار در کمال ناباوری کلوچه ای در دست و عنوان کرد کلوچه همان روز وبا عجله زیاد رفت ،اصلاً وقت ان نبود تعارف بابا چرا آوردی و... (چون مواردی مشابه بخشیدن، و چیزی به حساب نمی‌اید تا برگشتی هم در کار باشد)
بر استی به جا بود و هماهنگ
انگار کائنات بسیار حساس و به کوچک‌ترین امواج واکنش نشان می‌دهد حال در خوبی بازگشت بسیار باکیفیت عالی و بچسب تر بر می‌گردد،
آیا برای کارهای منفی هم این چنین است؟
ولی خوب کار خوب یا مثبت  اصولی دارد به این صورت است که نباید هیچ چشم داشتی برای بازگشت  داشت والا خنثی و تغیر ماهیت می‌دهد از مثبت به خنثی حتی شاید هم منفی تبدیل شود. کائنات داری ابرقدرت‌ترین حسابرسی‌هاست و این در ظریف‌ترین پدیدهای روزمره نمایان است.
اکنکار

 ولی انگار ثروتمندان  معنوی هم وجود داردند،و کلیدش هم بخشیدن است حالا از پول گرفته تا  عشق و...
در یک تجربه: در جای متروکه دو نفر شخصی را گرفته و به صندلی با طناب بسته بودن و پول می خواستن ان دو نفر موقعیت را در دست داشتن و کاملاً غالب بودن ،وان دوست گرفتارمان هم موقعیت را وارسی و حضور وجوده ای را احساس می‌کرد،ان وجوه آشنا بود.تا اینکه ظاهر شد استاد پال توئیچل؛موقعیت کاملاً عوض شد ،انگار حال ان دو تا گرفتار شده بودن ولی یکی از ان دو تا مزدور انگار استاد را خوب می‌شناخت و دیگری نه، و برای دوستش توضیح و یا استاد را برایش معرفی :استاد پال او میلیونرترین است از نظر معنوی و اضافه کرد، مثلاً: او ده هزارمادیات(عنوان یک مقدار)می‌بخشد و به ازای ان میلیون‌ها میلیون از نظر معنوی به دست می آورد.

انگار پول ابزاری ست برای ثروتمندی مادی و در مقابل ان برای ثروتمندی معنوی بخشیدن عمل کرد دارد.


اکنکارگویند پاداشیست هر کاری ای خدای آسمون

گر چنین پا داشم خادمی عشق من ای آسمون

************
دل که می‌گوید دلم، جان از تو دارد
هرچه نام بود هستی ،هست از تو دارد


هست داریُ، جانُ دل مال خودت
مال خود ،ای عشق من ،منت نباشد مال خودبرکت باشد


 
اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار
اکنکار

 

۱۳۹۱/۱/۲۴ ه‍.ش.

کو دکان: ارتباط مستقیم با روح الهی


اکنکار

بنام بیکران هیو

کو دکان: ارتباط مستقیم با روح الهی

      یکی از خانواده های فامیل شبی تصمیم به شب نشینی و دیدن از ما کردن. نشسته بودیم، خوش وبش، آقا پسر کوچولو پنج ساله یشان، با دختر کوچولوی دو ساله مان مشغول بازی کردن بودن. به پیشنهاد مادران فیلمی طنز کودکانه، تا بچه‌ها سرگرم شوند. بچه‌ها هی می خندیدن، حتی به کوچک‌ترین مورد فیلم که جای برای خنده نداشت! انگار شادی یکی از خصایص بارز روح، ارتباط مستقیم با کودکان دارد. نظاره گر شادی انان بودم، که آقا پسره یاهوی یک سیلی محکم زد تو گوش دخترمان، و این منجر به دو سه دقیقه گریه و زاری و یورش‌های به طرف هم و نهایتاً اتمام گریه. یک دقیقه نگذشته بود ،انگار هیچ اتفاقی بینشان پیش نیفتاده، این دو کو چلو بازی و خند های که از ته دل می آمد ،حتی انگار شادی حقیقی انان دارای امواج بود. چون از خنده انان ماهم می‌خندیدیم. نمی‌دانم چگونه است؟ انگار کودکان ارتباطی مستقیم با روح الهی دارند. چون از خصایصی همچو:صلح، شادی و عشق برخوردارند. ولی بزرگان چه؟ واقعیتش هنگام سیلی زدن خیلی هرس خوردم. انگار بزرگان با این همه تجربه زندگانی از کودکان پا ین‌ترند و تلاش دارند به خصایص کودکان دست پیدا کنند. انگار انسان هرچه سنش بالا تر می‌رود. این ارتباط (کودک و روح الهی) هم کمتر می‌شود.
اکنکار

      یک روز با دوستی وبلاگ نویس مشکل پیدا کردم؟ پستی نوشته بود که خبر از بیداری می‌داد؛ و من هم طبق معمول نظری تبریک به خاطر این بیداری یا دست آورد فرستادم، ولی در کمال ناباوری در جواب یک توهین! برایم قابل هضم نبود و دو سه روز با این موضوع کلنجار، که به لیوان برکت مراجعت کردم. (تمام کتاب‌های اکنکاری که دارم، کاغذهای باریک، مثل کارت درست کرده‌ام و فهرست همه کتاب‌ها، همراه با عنوان نوشته و صفحه کتاب یا داشت؛ و قاطی داخل لیوان، که این برای من تبدیل به لیوان برکت شده، که در هنگام تفأل غوغا می‌کند. «وقتی که موفق به درست کردن لیوان برکت شدم. شب هنگام رویای دیدم :استاد ماهانتا مشغول درست و تنظیم کردن موتور آب روی زمین زراعی گندم بسیار پهناور بود»)دخترم دو تا کارت برایم بیرون آورد، یکی کتاب گفتگوهای با استاد «میزان تأثیر‌ کارما بر اعمال و رفتارهای بی اهمیت و ناچیز بشر ص-244»، دیگری نامه های به گیل کتاب دوم «وجدان الهی ص-253» دو موضوع ارتباط کاملی باهم داشتن هردو کتاب اشارت به این بود: در ارتباط با دیگران مواظب باش! امواج مثبت باز تاب مثبت، البته چندین برابر و منفی هم، این گونه و مشکل در منفی به وجود می‌اید. چون باعث تخریب می‌شود؛ و در ارتباط با مردم صلح، شادی وعشق را ملاک قرار بده و خوب بچه‌ها بدون هیچ آموزشی دارند. 
لیوان برکت
    
اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار

اکنکار